601-28 GVSU - Lighting Presentation HPE 4_5_22.pptx.pdf